Το Εργαστήριο

Το εργαστήριο ιδρύθηκε το 2018 με σκοπό να εξυπηρετήσει τις επιστημονικές, ερευνητικές, εκπαιδευτικές, καλλιτεχνικές και κοινωνικές ανάγκες και δραστηριότητες του Τμήματος Μουσικών Σπουδών που άπτονται της Υπολογιστικής και Γνωσιακής Μουσικολογίας, της Μουσικής Ψυχολογίας και των Γνωσιακών Επιστημών.
Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην προαγωγή της μουσικής δραστηριότητας στο κοινωνικό σύνολο μέσω δράσεων που στοχεύουν στη διασύνδεση του πανεπιστημίου με την ευρύτερη κοινότητα.

Στόχοι και δραστηριότητες του εργαστηρίου

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, καθώς και άλλων Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

2. Τη συνεργασία με συναφή Τμήματα ή ερευνητές άλλων Πανεπιστημίων και με κάθε μορφής κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί τους στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.

3. Τη συνεργασία με κρατικά αναγνωρισμένους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς όπως νοσοκομεία, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και δομές ψυχικής υγείας και συμβουλευτικής.

4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

5. Την υποστήριξη, τεκμηρίωση, παραγωγή και προώθηση πρωτότυπης έρευνας που εμπίπτει στο επιστημονικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.

6. Την ανάληψη και εκπόνηση προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας από το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Πολιτισμού και άλλα υπουργεία, την Επιτροπή Ερευνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ. είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα

7. Την παραγωγή υποστηρικτικού υλικού για την προαγωγή και στήριξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών δραστηριοτήτων στο χώρο της Μουσικής Ψυχολογίας ειδικότερα και Γνωσιακών Επιστημών γενικότερα, καθώς και της Μουσικής στην Κοινότητα στο χώρο της εκπαίδευσης των Τεχνών.

8. Τη δημιουργία αρχείου του παραγόμενου ερευνητικού και κοινωνικού έργου του εργαστηρίου.

9. Τη δημιουργία της συναφούς με το ερευνητικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο του εργαστηρίου υλικοτεχνικής υποδομής -είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλα Τμήματα και εργαστήρια και δημόσιους ή κρατικά αναγνωρισμένους ιδιωτικούς φορείς.

10. Τη δημιουργία χώρου για την εργαστηριακή πρακτική άσκηση των φοιτητών στους σχετικούς τομείς.

11. Την εφαρμοσμένη εργαστηριακή διδασκαλία των σχετικών με τα αντικείμενα της Μουσικής Ψυχολογίας, Γνωσιακών Επιστημών και Μουσικής στην Κοινότητα, όπως προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

12. Την έντυπη ή/και την ηλεκτρονική έκδοση επιστημονικών δημοσιεύσεων και περιοδικού με πρωτότυπες μελέτες του ιδίου ή και συναφών αντικειμένων και όποτε είναι εφικτό σε συνεργασία με ιδρύματα, φορείς και επιχειρήσεις του εκδοτικού χώρου, είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα (εντός ή εκτός του Πανεπιστημίου Αθηνών).

13. Την οργάνωση και υποστήριξη καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (συναυλιών, παραστάσεων, ρεσιτάλ, εκθέσεων κ.λπ.) με στόχο τη μουσική καλλιέργεια και την προώθηση της μουσικής εκπαίδευσης σε όλες τις εκφάνσεις της.

14. Την παροχή υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

15. Τη δημιουργία δικτύου ερευνητών Μουσικής Ψυχολογίας και Γνωσιακών Επιστημών, με σκοπό την υποστήριξη και ανάπτυξη του πεδίου στην Ελλάδα, και τη συνεργασία με παρεμφερή ερευνητικά διεθνή δίκτυα.

16. Την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (online learning & blended learning) και στη δια βίου μάθηση πάνω στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου.